Entries by

Kiinteistön kauppa ja kiinteistökaupan purku

Kiinteistökaupan purku on seuraamus kiinteistönkaupan osapuolen olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta. Kauppa voidaan purkaa sovinnollisesti, mutta usein siihen joudutaan hakemaan oikeuden päätös. Kun kiinteistökauppa puretaan oikeuden päätöksellä, on myyjän palautettava saamansa kauppahintaa takaisin johon lisätään tuottokorko kaupanteosta lähtien. Lisäksi ostajalla on oikeus vaatia korvausta niistä kiinteistön arvoa lisänneistä kustannuksista, joita hän on pannut kiinteistöön ja jotka hyödyttävät […]

Asunnon myyjän vahingonkorvausoikeudesta asunto-osakeyhtiön omistaman asuinrakennuksen rakentamisessa tapahtuneiden virheiden perusteella

Asunnon myyjän vahingonkorvausoikeus asunto-osakeyhtiön omistaman asuinrakennuksen rakentamisessa tapahtuneiden virheiden perusteella: Takautumisoikeus rakennus- tai suunnitteluvirheen perusteella Asuntokauppalain 7 luvun 2 §:n 1 momentissa on säädetty asunnon myyjän oikeudesta vahingonkorvaukseen. Asuntokauppalain 7:2.1 § kuuluu: ”Jos asunnon myyjä on tämän lain nojalla joutunut vastuuseen sellaisesta asunnon virheestä, joka johtuu rakentamisen tai korjausrakentamisen suorittaneen taikka työhön tai sen suunnitteluun […]

Milloin kiinteistössä havaittu kosteus- tai homevaurio on maakaaressa tarkoitettu merkittävä piilevä virhe?

Milloin kiinteistössä havaittu kosteus- tai homevaurio on maakaaressa tarkoitettu merkittävä piilevä virhe? Maakaaren säännöksen mukaan kiinteistössä on laatuvirhe, jos kiinteistö salaisen virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää. Se, että kiinteistöllä sijaitsevassa asuinrakennuksessa on vikaa tai puutteita, joista ei ole tiedetty kauppaa tehtäessä, […]

Kuolinpesän osakkaan vastuu kiinteistön laatuvirheestä, turun hovioikeus 29.6.2018 nro 556

Kiinteistön laatuvirhe ja kuolinpesän osakkaan vastuu. Asianajaja Samu Leivo avusti ostajia riita-asiassa, joka koski kiinteistön vuokraoikeuden kaupanpurkua. Kiinteistön vuokraoikeuden myi kaksi kuolinpesää, joissa kummassakin olivat samat viisi osakasta. Kaupan jälkeen ostajat havaitsivat laajoja lahovaurioita kiinteistöllä sijaitsevassa omakotitalossa ja että, kunnostamiskustannukset kohoaisivat yli 200 000 euroon. Ostajat vaativat kiinteistön vuokraoikeuden kaupanpurkua, mutta myyjät eivät tähän suostuneet. Kuolinpesien osakkaat […]

Kattaako YSE -ehtojen 18 §:ssä määritelty viivästyssakko kaikki tilaajan vahingot urakan myöhästyessä.

Helsingin hovioikeuden 1.2.2018 antamassa ratkaisussa otettiin kantaa siihen, onko tilaajalla Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998 -ehdot) mukaisten viivästyssakkojen lisäksi oikeus saada vahingonkorvausta urakoitsijalta urakan viivästyksen johdosta. YSE-ehtojen viivästyssakkoa koskevan 18 §:n mukaan tilaajalla on oikeus saada urakoitsijalta viivästyssakkoa sopimuksen määräysten mukaan jokaiselta työpäivältä, jonka urakan täyttäminen myöhästyy urakkasopimuksessa sovituista ajankohdista. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta […]

YSE 1998 -ehtojen soveltaminen urakkasopimukseen, jossa ehtoihin ei ole viitattu

Itä-Suomen hovioikeus on tuomiossaan 31.1.2017 nro 53 ottanut kantaa YSE 1998 -ehtojen soveltuvuuteen urakkasopimuksen osapuolten väliseen sopimukseen, jossa ei oltu viitattu ehtoihin. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot eli YSE 1998 – ehdot ovat laajalti rakentamisessa käytössä oleva vakioehtokokoelma ja jotka aikaisemman vakiintuneen käsityksen mukaan tulevat urakkasopimuksen osaksi vain, jos niihin on nimenomaisesti viitattu sopimuksessa. Sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan […]

Osakkeenomistajan vastuu vuokralaisen huolimattomuudellaan asunto-osakeyhtiölle aiheuttamasta vahingosta

Osakkeenomistajan vastuu vuokralaisen huolimattomuudellaan asunto-osakeyhtiölle aiheuttamasta vahingosta. Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Pykälän 2 momentin mukaan osakkeenomistajan on hoidettava osakehuoneistoansa huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyönsä siten, että yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osat eivät rikkoudu. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu tilojen […]

Laadunvarmistuksen laiminlyöntiin liittyvä vahingonkorvausvastuu rakennusurakassa.

Laadunvarmistus ja sen laiminlyöntiin liittyvä vahingonkorvausvastuu rakennusurakassa. Korkein oikeus on antanut ratkaisun (KKO 2016:79) jossa se on ottanut kantaa urakoitsijan ja tilaajan väliseen vastuuseen tilanteessa, jossa oli sovittu, että urakoitsijan suoritus sisältää laadunvarmistuksen. Laskutyöurakkana rakennetun bussivarikko- ja salibandyhallin katto painui enimmillään noin puoli metriä, koska kantavana rakenteena toiminut profiilipelti oli tukikestävyydeltään liian alhainen eikä vastannut […]

Kiinteistön kaupan laatuvirheen reklamaatioaika

Korkein oikeus on antanut ennakkopäätöksen (KKO 2016:69) aiheeseen reklamaatioaika kiinteistökaupassa liittyen. Tapauksessa oli kyse ostajien vaatimuksista rakennuksen ylä- ja alapohjan virheisiin liittyen. Ostajat olivat tehneet reklamaation myyjille kummankin virheen osalta noin kahden kuukauden kuluttua virheiden havaitsemisesta ja varanneet mahdollisuuden ilmoittaa korjauskustannuksiin perustuvat vaatimuksensa myöhemmin. Korkein oikeus piti ensimmäistä reklamaatioaikaa kohtuullisena. Ostajat olivat ilmoittaneet korjauskustannusarvioihin perustuvat […]