Oikeusturvavakuutus

Perustietoa oikeusturvavakuutuksesta


Oikeusturvavakuutus on vakuutus, joka korvaa oikeudenkäyntikuluja ja niihin liittyviä
kustannuksia. Se tarjoaa siis taloudellista turvaa oikeudellisiin kustannuksiin liittyen
esimerkiksi oikeudenkäynteihin tai oikeudellisiin riitoihin. Oikeusturvavakuutus kattaa
yleensä vakuutusehtojen mukaisesti asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja
oikeusturvavakuutuksen enimmäismäärään asti.


Oikeusturvavakuutuksia ei yleensä tarjota itsenäisinä, vaan ne sisältyvät usein muihin
vakuutuksiin, kuten koti-, auto-, kiinteistö- tai maatilavakuutuksiin. Ne voivat olla osa
perusvakuutusta tai niitä voidaan lisätä erillisellä maksulla. Vakuutuksen ehdot ja kattavuus
voivat vaihdella merkittävästi eri vakuutusyhtiöiden välillä, joten on tärkeää lukea ja
ymmärtää vakuutussopimuksen ehdot huolellisesti.


Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus


Oikeusturvavakuutuksella on suuri merkitys niille, joilla ei ole mahdollisuutta saada
maksutonta yhteiskunnan tarjoamaa oikeusapua, mutta joille oikeudenkäynti voi aiheuttaa
merkittäviä kustannuksia. Se toimii ensisijaisena vaihtoehtona oikeusavulle, eikä oikeusapua
myönnetä, jos henkilöllä on voimassa oleva oikeusturvavakuutus kyseisen asian osalta.
Oikeusturvavakuutuksissa on omavastuu, joka vaihtelee 15 prosentista 25 prosenttiin,
euromääräisen omavastuun ollessa kuitenkin vähintään 150 – 340 euroa kustannuksista.
Vakuutus kattaa kulut vain ennalta määriteltyyn enimmäismäärään asti ja vakuutusmäärä
vaihtelee vakuutusyhtiöittäin.


Vakuutetulla tarkoitetaan oikeusturvavakuutuksissa vakuutuksenottajaa, eli
vakuutussopimuksen solminutta henkilöä, mutta yleensä vakuutettuina ovat myös hänen
kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt.


Ensisijaisesti oikeusturvavakuutus kattaa riita-asioiden oikeudenkäyntikuluja. Useimmissa
tapauksissa vakuutus korvaa asiamiehen käytöstä aiheutuneita kuluja, kun riita-asia on
syntynyt ja voidaan välittömästi viedä käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Rikosasioihin liittyviä
kuluja korvataan oikeusturvavakuutuksissa vain rajoitetusti.


Oikeusturvavakuutus voi olla hyödyllinen tapa varautua odottamattomiin oikeudellisiin
kustannuksiin ja varmistaa, että yksilöllä on mahdollisuus puolustaa oikeuksiaan ilman
merkittäviä taloudellisia rasitteita. Vakuutuksen saaminen edellyttää yleensä, että
vakuutuksenottaja maksaa säännöllisesti vakuutusmaksuja.


Kahden vuoden sääntö


Lähtökohtana oikeusturvavakuutuksessa on, että vakuutuksesta korvataan vakuutuksen
voimassaoloaikana sattuneita oikeusturvavahinkotapahtumia. On hyvä kuitenkin huomata
poikkeuksena tästä kahden vuoden sääntö. Jos vahinkotapahtuman sattuessa vakuutus ollut
voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, täytyy kahden vuoden säännön mukaan myös niiden
seikkojen, joihin asiassa esitetty vaatimus perustuu, olla aiheutunut vakuutuksen
voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka vakuutus on ollut yhtäjaksoisesti voimassa yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä saman
sisältöisenä.


Vakuutuksen päättyessä on tärkeä järjestää uusi oikeusturvavakuutus alkamaan välittömästi
vanhan vakuutuksen päätyttyä. Erityisesti oikeusturvavakuutusta ajatellen on
merkityksellistä, että vakuutusten voimassaoloon ei tule päivänkään katkosta.

Muita oikeusturvavakuutuksia


Yksityishenkilön kotivakuutukseen liittyvä oikeusturvavakuutus ei kata työhön liittyviä asioita.
Ammattiliittojen tarjoamat oikeusturvavakuutukset kattavat yleensä asianajo- ja
oikeudenkäyntikuluja työhön liittyvissä asioissa. Liiton jäsenen tulee tarkistaa, onko
ammattiliitto vakuuttanut jäsenensä ja selvittää vakuutusehtoihin liittyvät rajoitukset.


Kiinteistövakuutukseen liittyvä oikeusturvavakuutus korvaa kuluja, jotka liittyvät
vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistamiseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön.
Tyypillisiä oikeusturvavakuutuksen korvauksen piiriin kuuluvia riita-asioita ovat
kiinteistönkauppaan liittyvät riita-asiat. Kuitenkin tiettyjen rajoitusten, kuten ennen
vakuutuksen voimaantuloa aloitettujen rakennustöiden, vuokrasuhteiden ja muiden
seikkojen, vuoksi osa asioista voi jäädä korvauksen ulkopuolelle.1


Vapaaehtoiseen autovakuutukseen liittyvä oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja
oikeudenkäyntikuluja moottoriajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan
liittyvissä asioissa. Yleensä vakuutettuja ovat ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja.


Yrityksen oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja riita-, rikos- ja
hakemusasioissa, mutta se kattaa vain vakuutuskirjassa määritellyn liiketoiminnan.
Vakuutettuja voivat olla yritys ja sen työntekijät tai itsenäiset yrittäjät. Vakuutuksen
voimassaoloon liittyy kahden vuoden sääntö, ja sen tulee olla voimassa myös silloin, kun
yritys tekee sopimuksia ja sitoumuksia. Tärkeää on tiedustella vakuutusmahdollisuuksia, jos
yritys on vasta perustettu.

Ota yhteyttä, jos sinulla kysyttävää sopimusasioihin liittyen, olemme täällä sinua varten. 

Samu Leivo
Asianajaja

Asianajotoimisto Leivo
samu@samuleivo.fi
p. 050 4900 145

Kiinteistön kauppa ja kiinteistökaupan purku

Kiinteistökaupan purku on seuraamus kiinteistönkaupan osapuolen olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta. Kauppa voidaan purkaa sovinnollisesti, mutta usein siihen joudutaan hakemaan oikeuden päätös. Kun kiinteistökauppa puretaan oikeuden päätöksellä, on myyjän palautettava saamansa kauppahintaa takaisin johon lisätään tuottokorko kaupanteosta lähtien. Lisäksi ostajalla on oikeus vaatia korvausta niistä kiinteistön arvoa lisänneistä kustannuksista, joita hän on pannut kiinteistöön ja jotka hyödyttävät myyjää. Ostajalla on myös oikeus korvaukseen asianosasi- ja oikeudenkäyntikuluistaan. Kiinteistökaupan purun seurauksena ostajan on luovutettava kiinteistö takaisin myyjälle. Ostaja tai myyjä voivat pidättäytyä omasta suoritusvelvollisuudestaan, kunnes toinen osapuoli täyttää oman suoritusvelvollisuutensa.

Olennainen virhe kiinteistön kaupan purun edellytyksenä

Kiinteistökaupan purku edellyttää, että kiinteistön kauppaa rasittaa olennainen virhe. Virheen olennaisuutta ei Maakaressa määritellä, mutta lain esitöiden (HE 120/1994 vp s.51) ja oikeuskäytännön mukaan virheen olennaisuutta on arvioitava sen kokonaismerkityksen perusteella. Virhe voi olla olennainen silloin kun ostaja ei voi käyttää kiinteistöä aikomallaan tavalla eikä virhettä saada korjattua kohtuullisessa ajassa eikä kohtuullisin kustannuksin. Virhettä ei tule arvioida vain ostajan oman käsityksen mukaan, vaan sillä tulee olla objektiiviset perusteet.

Korkein oikeus on esimerkiksi ratkaisussaan KKO 2015:58 katsonut, että lähtökohtaisesti purkamisen edellytyksenä voidaan pitää sitä, ettei kauppaa olisi edes alennettuun hintaan syntynyt, jos virhe olisi ollut ostajan tiedossa. Tapauksessa virhettä oli pidetty olennaisena mm. siksi, että virheiden korjauskustannukset olivat suuruusluokaltaan merkittävät ja olennaisesti suuremmat verrattuna siihen, mitä ostaja oli voinut kauppaa tehtäessä otaksua joutuvansa maksamaan rakennuksen korjauskuluina. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että rakennuksen virheet oli korjattava välittömästi ennen kuin rakennus soveltuisi asumiskäyttöön. Suuriin korjauskustannuksiin liittyvät epävarmuustekijät olivat myös vaikuttaneet olennaisuus­arvioinnissa.

Asianajaja Samu Leivo hoitaa lukuisia kiinteistökaupan ja asuntokaupan riitatilanteita. Ota yhteyttä, jos sinulla kysyttävää asunnon- tai kiinteistönkaupasta, olemme täällä sinua varten. 

Samu Leivo
Asianajaja

Asianajotoimisto Leivo
samu@samuleivo.fi
p. 050 4900 145

Asunnon myyjän vahingonkorvausoikeudesta asunto-osakeyhtiön omistaman asuinrakennuksen rakentamisessa tapahtuneiden virheiden perusteella

Asunnon myyjän vahingonkorvausoikeus asunto-osakeyhtiön omistaman asuinrakennuksen rakentamisessa tapahtuneiden virheiden perusteella:

Takautumisoikeus rakennus- tai suunnitteluvirheen perusteella

Asuntokauppalain 7 luvun 2 §:n 1 momentissa on säädetty asunnon myyjän oikeudesta vahingonkorvaukseen. Asuntokauppalain 7:2.1 § kuuluu:

”Jos asunnon myyjä on tämän lain nojalla joutunut vastuuseen sellaisesta asunnon virheestä, joka johtuu rakentamisen tai korjausrakentamisen suorittaneen taikka työhön tai sen suunnitteluun osallistuneen urakoitsijan tai muun elinkeinonharjoittajan virheestä, myyjällä on oikeus saada vahingostaan korvaus tällaiselta elinkeinonharjoittajalta riippumatta siitä, onko myyjä sopimussuhteessa häneen.”

Pykälässä on säännös asunnon myyjän suorasta kanneoikeudesta tapauksissa, joissa myyjä on saman lain 4 tai 5 luvun säännösten nojalla joutunut joko omaan sopimuskumppaniinsa (asunnon ostaja) tai tämän sopimuskumppaniin (asunnon myöhempi ostaja) nähden vastuuseen rakennusvirheistä. Kysymyksessä voi olla yhtä hyvin suunnittelu-, työ- tai materiaalivirhe. Pykälän 1 momentin mukaan asunnon myyjällä olisi oikeus vaatia hänelle aiheutuneesta vahingosta korvausta siltä, jonka suorituksesta virhe on peräisin riippumatta siitä, onko myyjä sopimussuhteessa kyseiseen elinkeinonharjoittajaan. Takautumisoikeutta arvioitaessa merkitystä ei siten ole sillä, onko myyjä itse sopimussuhteessa virheen tehneeseen elinkeinonharjoittajaan. Jos kysymyksessä on perustajarakennuttaminen, myyjä voisi siten virheen syystä ja muista olosuhteista riippuen vaatia korvausta esimerkiksi pääurakoitsijalta, aliurakoitsijalta taikka rakennuksen tai sen osan suunnittelusta huolehtineelta yritykseltä. 

Hallituksen esityksen (HE 14/1994) mukaan myyjän aseman parantamiseksi takautumissuhteissa on katsottu perustelluksi ottaa lakiin nimenomainen säännös virhevastuun kanavoinnista myyjältä siihen tahoon, jonka suorituksesta virhe on peräisin. Rakennushankkeiden monimutkaisuuden vuoksi vastuusuhteiden selvittäminen voi yksittäistapauksissa toisinaan olla hankalaa. Pykälällä ei pyritä näiden vastuusuhteiden yksityiskohtaiseen tai tyhjentävään sääntelyyn, vaan tarkoituksena on vain aikaansaada nimenomaiset säännökset takautumisvastuun pääperiaatteista. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenee, että lain tarkoituksena ei ole jättää lopullista vastuuta rakennusvirheistä asunnon myyjän kannettavaksi, vaan luoda samalla edellytykset vastuun kanavoimiselle viime kädessä siihen tahoon, joka on virheen aiheuttanut. Hallituksen esityksessä viitataan rakennushankkeiden vastuusuhteiden selvittämisen hankaluuteen ja siihen, että siitä koituu asianosaisille turhia lisäkustannuksia.

Vahingonkorvausoikeus: Materiaali- tai laitevirhe

Asuntokauppalain 7:2.2 §:n mukaan:

”Jos kysymyksessä on rakentamisessa tai korjausrakentamisessa käytetyssä materiaalissa taikka asuntoon kuuluvassa laitteessa oleva virhe, myyjällä on vastaavasti oikeus saada vahingostaan korvaus siltä, joka on valmistanut tai maahantuonut virheellisen materiaalin tai laitteen, taikka, milloin virhe johtuu myöhemmän jälleenmyyjän menettelystä, kyseiseltä jälleenmyyjältä. Jos asunnon myyjä on joutunut korvaamaan edellä tarkoitetun materiaalin tai laitteen virheestä aiheutuneen esinevahingon, vahingonkärsijän oikeus korvaukseen siirtyy tuotevastuulain nojalla vastaavalta osin myyjälle.”

Jos myyjän virhevastuu omaa sopimuskumppaniaan kohtaan perustuu rakennusmateriaalissa tai kaupankohteeseen kuuluvissa laitteissa oleviin virheisiin, saa vastuu aikaan takautumisoikeuden virheellisen rakennusmateriaalin tai laitteen valmistajaa tai maahantuojaa kohtaan. Takautumisvastuun syntymisen edellytyksenä on, että materiaalissa tai laitteessa oleva puute on ollut olemassa jo valmistajan tai maahantuojan luovuttaessa materiaali tai laite eteenpäin. Jos puute on syntynyt tämän hetken jälkeen esimerkiksi jälleenmyyjän menettelystä, on (asunnon)myyjällä oikeus takautumisvaatimukseen tätä kohtaan. Mikäli puutteellinen materiaali tai laite aiheuttaa esinevahinkoa, jonka asunnon myyjä joutuu korvaamaan ostajalle, siirtyy myyjälle vahingonkärsijän oikeus korvaukseen tuotevastuulain perusteella.

Vahingonkorvausoikeus: Useampi taho virheen aiheuttajana

Asuntokauppalain 7:2.3 §:n mukaan:

”Jos useamman kuin yhden 1 tai 2 momentissa tarkoitetun henkilön vastuupiiriin kuuluva seikka on ollut syynä asunnon virheeseen tai siitä aiheutuneeseen vahinkoon, kunkin korvausvelvollisuus on määrättävä sen mukaan kuin olosuhteisiin nähden on kohtuullista.”

Tilanteessa, jossa asunnon virheen tai siitä aiheutuneen vahingon syynä on useamman kuin yhden urakoitsijan, laitevalmistajan ym. vastuulle kuuluva seikka, kunkin tapahtumaan myötävaikuttaneen vastuutahon korvausvelvollisuus määräytyy sen mukaan mitä on pidettävä olosuhteisiin nähden kohtuullisena. Hallituksen esityksen mukaan korvausvelvollisuuden suuruutta arvioitaessa huomioon tulee ottaa kunkin tahon myötävaikutuksen laatu ja moitittavuus, riskinjakonäkökohdat sekä mahdolliset kokonaisarviointiin vaikuttavat muut seikat.

Samu Leivo
Asianajaja

Asianajotoimisto Leivo
samu@samuleivo.fi
p. 050 4900 145

Kiinteistön kaupan laatuvirheen reklamaatioaika

Korkein oikeus on antanut ennakkopäätöksen (KKO 2016:69) aiheeseen reklamaatioaika kiinteistökaupassa liittyen. Tapauksessa oli kyse ostajien vaatimuksista rakennuksen ylä- ja alapohjan virheisiin liittyen. Ostajat olivat tehneet reklamaation myyjille kummankin virheen osalta noin kahden kuukauden kuluttua virheiden havaitsemisesta ja varanneet mahdollisuuden ilmoittaa korjauskustannuksiin perustuvat vaatimuksensa myöhemmin. Korkein oikeus piti ensimmäistä reklamaatioaikaa kohtuullisena.

Ostajat olivat ilmoittaneet korjauskustannusarvioihin perustuvat vaatimuksensa myyjille lopulta kuitenkin vasta noin vuoden kuluttua virheiden havaitsemisesta ja noin 10 kuukauden kuluttua ensimmäisestä reklamaatiosta. Korkeimman oikeuden arvioitavaksi tuli se, oliko virheilmoitusta täydennetty ostajien vaatimusten osalta kohtuullisessa ajassa virheiden havaitsemisesta.

Reklamaatioon liittyvää yleistä arviointia

Arviointinsa lähtökohtana Korkein oikeus piti maakaaren 2 luvun 25 §:n 1 momenttia, hallituksen esitystä 120/1994, sekä aikaisemman KKO:n ratkaisun 2008:8 5:ttä kohtaa. Näiden perusteella, ostajan tulee ilmoittaa myyjälle virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan kohtuullisessa ajassa, ilmoittaa mitä virheellisyys koskee, kuinka se ilmenee ja millaisia vaatimuksia asian johdosta tullaan esittämään. Virheestä ja siihen liittyvistä vaatimuksista ei välttämättä tarvitse ilmoittaa samanaikaisesti, mutta ostajalla on kuitenkin velvollisuus toimia asiassa aktiivisesti ja ilmoittaa myyjälle kohtuullisessa ajassa paitsi virheestä, myös siihen perustuvista vaatimuksistaan säilyttääkseen oikeutensa vedota virheeseen. Ostajan kannalta kohtuulliseen reklamaatioaikaan liittyen on yleisesti huomioitu se, että ostaja ehtii tutkia havaitsemaansa seikkaa ja tarvittaessa neuvotella asiantuntijan kanssa siitä, oikeuttaako puute vaatimuksiin.

Ajan kuluminen vaikeuttaa virheiden ja vastuukysymysten selvittelyä ja todistelua ja voi perustaa myyjälle oikeutetun luottamuksen siihen, että kaupan kohteessa ei ole virhettä tai että mahdolliset virheet ovat ostajalle merkityksettömiä. Reklamaatiovelvollisuuden oikea-aikaista täyttämistä pidetäänkin tärkeänä myyjän oikeussuojan kannalta. Ajoissa tehty ilmoitus virheestä ei kuitenkaan yksin riitä täyttämään oikea-aikaisen ja asianmukaisen reklamaation edellytyksiä. Myyjän kannalta on olennaista saada tieto siitä, vaatiiko ostaja kaupan purkamista vai rahamääräistä hyvitystä. Vasta sen jälkeen, kun myyjä on saanut tiedon vaatimusten sisällöstä, voi myyjä arvioida vaatimusten aiheellisuutta ja ottaa niihin kantaa. Myyjälle on siten varattava mahdollisuus perehtyä väitettyihin virheisiin, jotta tämä voisi osallistua asian selvittelyyn, ottaa kantaa ostajan vaatimuksiin, sekä mahdollisesti korjata virheen tai tehdä sovintotarjouksen.

Korkein oikeus totesi, että kun myyjä saa tiedon havaituista virheistä, pidentää tämä jonkin verran sitä aikaa, jonka kuluessa ostajan tulee ilmoittaa vaatimuksensa. Ajan pidentymisestä ei varsinaisesti ole erikseen säädetty, mutta vaatimusten ilmoittamiselle varattua aikaa arvioitaessa huomioidaan se, että reklamaatioon riittää myös summittainen arvio. Reklamaation yhteydessä ilmoitettu arvioitu rahamäärä ei rajoita ostajan lopullisia vaatimuksia. Alustavan kustannusarvion hankkimisen ei myöskään katsota yleensä kestävän pidempään kuin esimerkiksi rakennusvirheiden selvittäminen. Asian selvittelyn ja reklamaation täydentämisen lykkäämistä ostajan omista henkilökohtaisista syistä ei ole perusteltua ilman myyjän suostumusta.

Ratkaisusta

Ostajien mukaan, vaatimusten esittäminen oli edellyttänyt tietoa siitä, olivatko myyjät olleet tietoisia virheistä. Ostajat olivat perustelleet vaatimustensa viivästymistä rakennuksen ylä- ja alapohjan osalta myös sillä, että virheistä aiheutuvien korjauskustannusten selvittely oli vaatinut paljon aikaa, eikä urakoitsijoilta oltu saatu korjausarvioita nopeammin. Ostajat eivät kuitenkaan esittäneet selvitystä siitä, millaisiin toimenpiteisiin he olivat ryhtyneet korjauskustannusten selvittämiseksi. He eivät myöskään esittäneet sellaisia konkreettisia seikkoja, jotka olisivat estäneet heitä pyytämästä alustavaa korjauskustannusarviota välittömästi virheiden edellyttämien korjaustarpeiden käydessä ilmi.

Korkeimman oikeuden mukaan myyjän tietoisuudella virheestä voi olla merkitystä erityisesti arvioitaessa sitä, onko ostajalla perusteita vaatia vahingonkorvausta. Ostaja voi kuitenkin epäselvässä tilanteessa esittää aluksi sekä vahingonkorvausta että hinnanalennusta koskevat vaatimukset ja tarvittaessa luopua vahingonkorvausvaatimuksesta myöhemmin. Vaikka ostajat eivät ole tienneet, onko myyjä ollut tietoinen virheestä, ei sitä voida pitää ostajan kannalta perusteluna syynä pidättäytyä vaatimusten täydentämisestä. Virheistä aiheutuvien korjauskustannusten määrän voitiin katsoa olleen tarpeen sen arvioimiseksi, oliko asiassa edellytyksiä kaupan purkamiselle tai minkä suuruista rahakorvausta ostajat voivat vaatia. Korkein oikeus katsoo, että seuraamuksen tyypin ilmoittamista tai vaatimuksen määrän täsmentämistä ei voitu edellyttää ennen kuin ostajat olivat saaneet hankittua alustavan arvion, jonka mukaan harkita vaatimuksiaan.

Lähtökohtaisesti ostajan tulee kuitenkin toimia asian selvittämiseksi aktiivisesti ja huolellisesti, minkä vuoksi tämän tapauksen kohdalla arvioitavaksi tuli se, milloin ostajilla olisi ollut mahdollisuus vaatimusten ilmoittamiseen, jos he olisivat pyrkineet aktiivisesti selvittämään korjauskustannusten määrää. Asiassa katsottiin, että havaitut virheet eivät olleet laadultaan tai laajuudeltaan sellaisia, että niiden taloudellisen merkityksen selvittäminen olisi ollut erityisen vaativaa tai aikaa vievää. Korkein oikeus katsoi, että virheen havaitsemisen ja vaatimusten täsmentämisen välinen aika oli venynyt liian pitkäksi, jonka vuoksi ostajat menettivät oikeutensa vedota virheisiin.

Ennakkopäätöksen perusteella voidaan todeta, että ostajien tulee omalla aktiivisella toiminnallaan pyrkiä selvittämään laatuvirheen aiheuttamat korjauskustannukset virheen havaittuaan. Ostaja ei voi ilmoituksellaan varata itselleen loputtomasti aikaa vaatimustensa täsmentämiselle, vaan asia tulee hoitaa kohtuullisena pidettävässä ajassa. Vaikka reklamaatio oli tässä tapauksessa tehty riittävän oikea-aikaisesti, voidaan päätöksen perusteella päätellä, että se ei yksin riitä säilyttämään ostajan oikeutta esittää vaatimuksia. Virheilmoitukseen perustuvat vaatimukset tulee yksilöidä kohtuullisena pidettävässä ajassa riittävän hyvin. Reklamaation tekemisessä on suositeltavaa ottaa hyvissä ajoin yhteyttä asiantuntijaan, joka auttaa laatimaan oikea-aikaisen ja riittävän yksilöidyn reklamaation myyjälle. Tällä tavoin varmistetaan se, että ostajan oikeus esittää vaatimuksia kaupan kohteen virheisiin liittyen säilyy.

Samu Leivo
Asianajaja
Asianajotoimisto Leivo
samu@samuleivo.fi
p. 050 4900 145

Ota yhteyttä