Kiinteistön kauppa ja kiinteistökaupan purku

Kiinteistökaupan purku on seuraamus kiinteistönkaupan osapuolen olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta. Kauppa voidaan purkaa sovinnollisesti, mutta usein siihen joudutaan hakemaan oikeuden päätös. Kun kiinteistökauppa puretaan oikeuden päätöksellä, on myyjän palautettava saamansa kauppahintaa takaisin johon lisätään tuottokorko kaupanteosta lähtien. Lisäksi ostajalla on oikeus vaatia korvausta niistä kiinteistön arvoa lisänneistä kustannuksista, joita hän on pannut kiinteistöön ja jotka hyödyttävät myyjää. Ostajalla on myös oikeus korvaukseen asianosasi- ja oikeudenkäyntikuluistaan. Kiinteistökaupan purun seurauksena ostajan on luovutettava kiinteistö takaisin myyjälle. Ostaja tai myyjä voivat pidättäytyä omasta suoritusvelvollisuudestaan, kunnes toinen osapuoli täyttää oman suoritusvelvollisuutensa.

Olennainen virhe kiinteistön kaupan purun edellytyksenä

Kiinteistökaupan purku edellyttää, että kiinteistön kauppaa rasittaa olennainen virhe. Virheen olennaisuutta ei Maakaressa määritellä, mutta lain esitöiden (HE 120/1994 vp s.51) ja oikeuskäytännön mukaan virheen olennaisuutta on arvioitava sen kokonaismerkityksen perusteella. Virhe voi olla olennainen silloin kun ostaja ei voi käyttää kiinteistöä aikomallaan tavalla eikä virhettä saada korjattua kohtuullisessa ajassa eikä kohtuullisin kustannuksin. Virhettä ei tule arvioida vain ostajan oman käsityksen mukaan, vaan sillä tulee olla objektiiviset perusteet.

Korkein oikeus on esimerkiksi ratkaisussaan KKO 2015:58 katsonut, että lähtökohtaisesti purkamisen edellytyksenä voidaan pitää sitä, ettei kauppaa olisi edes alennettuun hintaan syntynyt, jos virhe olisi ollut ostajan tiedossa. Tapauksessa virhettä oli pidetty olennaisena mm. siksi, että virheiden korjauskustannukset olivat suuruusluokaltaan merkittävät ja olennaisesti suuremmat verrattuna siihen, mitä ostaja oli voinut kauppaa tehtäessä otaksua joutuvansa maksamaan rakennuksen korjauskuluina. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että rakennuksen virheet oli korjattava välittömästi ennen kuin rakennus soveltuisi asumiskäyttöön. Suuriin korjauskustannuksiin liittyvät epävarmuustekijät olivat myös vaikuttaneet olennaisuus­arvioinnissa.

Asianajaja Samu Leivo hoitaa lukuisia kiinteistökaupan ja asuntokaupan riitatilanteita. Ota yhteyttä, jos sinulla kysyttävää asunnon- tai kiinteistönkaupasta, olemme täällä sinua varten. 

Samu Leivo
Asianajaja

Asianajotoimisto Leivo
samu@samuleivo.fi
p. 050 4900 145

Asunnon myyjän vahingonkorvausoikeudesta asunto-osakeyhtiön omistaman asuinrakennuksen rakentamisessa tapahtuneiden virheiden perusteella

Asunnon myyjän vahingonkorvausoikeus asunto-osakeyhtiön omistaman asuinrakennuksen rakentamisessa tapahtuneiden virheiden perusteella:

Takautumisoikeus rakennus- tai suunnitteluvirheen perusteella

Asuntokauppalain 7 luvun 2 §:n 1 momentissa on säädetty asunnon myyjän oikeudesta vahingonkorvaukseen. Asuntokauppalain 7:2.1 § kuuluu:

”Jos asunnon myyjä on tämän lain nojalla joutunut vastuuseen sellaisesta asunnon virheestä, joka johtuu rakentamisen tai korjausrakentamisen suorittaneen taikka työhön tai sen suunnitteluun osallistuneen urakoitsijan tai muun elinkeinonharjoittajan virheestä, myyjällä on oikeus saada vahingostaan korvaus tällaiselta elinkeinonharjoittajalta riippumatta siitä, onko myyjä sopimussuhteessa häneen.”

Pykälässä on säännös asunnon myyjän suorasta kanneoikeudesta tapauksissa, joissa myyjä on saman lain 4 tai 5 luvun säännösten nojalla joutunut joko omaan sopimuskumppaniinsa (asunnon ostaja) tai tämän sopimuskumppaniin (asunnon myöhempi ostaja) nähden vastuuseen rakennusvirheistä. Kysymyksessä voi olla yhtä hyvin suunnittelu-, työ- tai materiaalivirhe. Pykälän 1 momentin mukaan asunnon myyjällä olisi oikeus vaatia hänelle aiheutuneesta vahingosta korvausta siltä, jonka suorituksesta virhe on peräisin riippumatta siitä, onko myyjä sopimussuhteessa kyseiseen elinkeinonharjoittajaan. Takautumisoikeutta arvioitaessa merkitystä ei siten ole sillä, onko myyjä itse sopimussuhteessa virheen tehneeseen elinkeinonharjoittajaan. Jos kysymyksessä on perustajarakennuttaminen, myyjä voisi siten virheen syystä ja muista olosuhteista riippuen vaatia korvausta esimerkiksi pääurakoitsijalta, aliurakoitsijalta taikka rakennuksen tai sen osan suunnittelusta huolehtineelta yritykseltä. 

Hallituksen esityksen (HE 14/1994) mukaan myyjän aseman parantamiseksi takautumissuhteissa on katsottu perustelluksi ottaa lakiin nimenomainen säännös virhevastuun kanavoinnista myyjältä siihen tahoon, jonka suorituksesta virhe on peräisin. Rakennushankkeiden monimutkaisuuden vuoksi vastuusuhteiden selvittäminen voi yksittäistapauksissa toisinaan olla hankalaa. Pykälällä ei pyritä näiden vastuusuhteiden yksityiskohtaiseen tai tyhjentävään sääntelyyn, vaan tarkoituksena on vain aikaansaada nimenomaiset säännökset takautumisvastuun pääperiaatteista. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenee, että lain tarkoituksena ei ole jättää lopullista vastuuta rakennusvirheistä asunnon myyjän kannettavaksi, vaan luoda samalla edellytykset vastuun kanavoimiselle viime kädessä siihen tahoon, joka on virheen aiheuttanut. Hallituksen esityksessä viitataan rakennushankkeiden vastuusuhteiden selvittämisen hankaluuteen ja siihen, että siitä koituu asianosaisille turhia lisäkustannuksia.

Vahingonkorvausoikeus: Materiaali- tai laitevirhe

Asuntokauppalain 7:2.2 §:n mukaan:

”Jos kysymyksessä on rakentamisessa tai korjausrakentamisessa käytetyssä materiaalissa taikka asuntoon kuuluvassa laitteessa oleva virhe, myyjällä on vastaavasti oikeus saada vahingostaan korvaus siltä, joka on valmistanut tai maahantuonut virheellisen materiaalin tai laitteen, taikka, milloin virhe johtuu myöhemmän jälleenmyyjän menettelystä, kyseiseltä jälleenmyyjältä. Jos asunnon myyjä on joutunut korvaamaan edellä tarkoitetun materiaalin tai laitteen virheestä aiheutuneen esinevahingon, vahingonkärsijän oikeus korvaukseen siirtyy tuotevastuulain nojalla vastaavalta osin myyjälle.”

Jos myyjän virhevastuu omaa sopimuskumppaniaan kohtaan perustuu rakennusmateriaalissa tai kaupankohteeseen kuuluvissa laitteissa oleviin virheisiin, saa vastuu aikaan takautumisoikeuden virheellisen rakennusmateriaalin tai laitteen valmistajaa tai maahantuojaa kohtaan. Takautumisvastuun syntymisen edellytyksenä on, että materiaalissa tai laitteessa oleva puute on ollut olemassa jo valmistajan tai maahantuojan luovuttaessa materiaali tai laite eteenpäin. Jos puute on syntynyt tämän hetken jälkeen esimerkiksi jälleenmyyjän menettelystä, on (asunnon)myyjällä oikeus takautumisvaatimukseen tätä kohtaan. Mikäli puutteellinen materiaali tai laite aiheuttaa esinevahinkoa, jonka asunnon myyjä joutuu korvaamaan ostajalle, siirtyy myyjälle vahingonkärsijän oikeus korvaukseen tuotevastuulain perusteella.

Vahingonkorvausoikeus: Useampi taho virheen aiheuttajana

Asuntokauppalain 7:2.3 §:n mukaan:

”Jos useamman kuin yhden 1 tai 2 momentissa tarkoitetun henkilön vastuupiiriin kuuluva seikka on ollut syynä asunnon virheeseen tai siitä aiheutuneeseen vahinkoon, kunkin korvausvelvollisuus on määrättävä sen mukaan kuin olosuhteisiin nähden on kohtuullista.”

Tilanteessa, jossa asunnon virheen tai siitä aiheutuneen vahingon syynä on useamman kuin yhden urakoitsijan, laitevalmistajan ym. vastuulle kuuluva seikka, kunkin tapahtumaan myötävaikuttaneen vastuutahon korvausvelvollisuus määräytyy sen mukaan mitä on pidettävä olosuhteisiin nähden kohtuullisena. Hallituksen esityksen mukaan korvausvelvollisuuden suuruutta arvioitaessa huomioon tulee ottaa kunkin tahon myötävaikutuksen laatu ja moitittavuus, riskinjakonäkökohdat sekä mahdolliset kokonaisarviointiin vaikuttavat muut seikat.

Samu Leivo
Asianajaja

Asianajotoimisto Leivo
samu@samuleivo.fi
p. 050 4900 145

Milloin kiinteistössä havaittu kosteus- tai homevaurio on maakaaressa tarkoitettu merkittävä piilevä virhe?

Milloin kiinteistössä havaittu kosteus- tai homevaurio on maakaaressa tarkoitettu merkittävä piilevä virhe?

Maakaaren säännöksen mukaan kiinteistössä on laatuvirhe, jos kiinteistö salaisen virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää.

Se, että kiinteistöllä sijaitsevassa asuinrakennuksessa on vikaa tai puutteita, joista ei ole tiedetty kauppaa tehtäessä, ei yksinään oikeuta ostajaa vaatimaan myyjältä puutteiden osalta esimerkiksi hinnanalennusta. Virheen tulee olla merkittävä, jotta myyjä olisi siitä vastuussa.

Merkittävyysharkinnassa tulee ottaa huomioon ainakin virheen laatu ja laajuus, korjaamisesta tai puutteen poistamisesta aiheutuvat kustannukset, rakennuksen ikä ja sen kunto sekä mahdollinen terveyshaitta. Merkittävyyskynnyksen ylittymistä osoittavat jo esimerkiksi korkeat korjauskustan-nukset, toisaalta vanhan rakennuksen ostaja ei voi olettaa, että kaupan kohteessa ei esiintyisi ennalta arvaamattomia vikoja. Milloin asumiseen tarkoitettu ja tätä tarkoitusta varten ostettu rakennus on kosteus- tai homevaurion takia asumiskelvoton tai jos vaurio aiheuttaa terveyshaittaa, katsotaan virheen lähes aina ylittävän merkittävyyskynnyksen.

Kosteusvauriolla tarkoitetaan kosteuden aiheuttamaa vauriota rakennusmateriaaleissa tai selvästi havaittavaa jälkeä materiaalin pinnalla. Usein kosteusvaurio ei ole havaittavissa silmin, jolloin tunkkainen, maakellarimainen haju voi olla merkkinä vaurion olemassaolosta. Mikrobikasvustoa (homesienet, hiivat, bakteerit ja sädesienet) voi syntyä rakenteessa, jos rakenteessa oleva kosteus ei pääse kuivumaan. Terveyshaittaa mikrobit voivat aiheuttaa, jos ne, tai niiden aineenvaihduntatuotteet ja vaurioituneesta materiaalista irtoavat hiukkaset pääsevät kulkeutumaan huoneilmaan.

Merkittävä kosteus- ja homevaurio voidaan määrittää sellaiseksi vähäistä laajemmaksi rakenteelliseksi viaksi, jonka seurauksena haitallinen altistuminen kosteusvaurioituneista rakenteista ja materiaaleista vapautuville kemiallisille, fysikaalisille ja biologiselle (mm. mikrobiperäisille) epäpuhtauksille on todennäköistä.

Merkittäviä kosteus- ja homevaurioita on arvioitu olevan Suomen asuntokannassa pien- ja rivitaloissa 7 – 10 %:ssa ja kerrostaloasunnoissa 6 – 9 %:ssa. Yhteensä näissä asuu, ja siten altistuu terveyshaitalle, jopa puoli miljoonaa ihmistä. Korjauskustannusten on yhteensä arvioitu nousevan 500 miljoonaan euroon.

Samu Leivo
Asianajaja
Asianajotoimisto Leivo
samu@samuleivo.fi
p. 050 4900 145

Ota yhteyttä

Kuolinpesän osakkaan vastuu kiinteistön laatuvirheestä, turun hovioikeus 29.6.2018 nro 556

Kiinteistön laatuvirhe ja kuolinpesän osakkaan vastuu.

Asianajaja Samu Leivo avusti ostajia riita-asiassa, joka koski kiinteistön vuokraoikeuden kaupanpurkua. Kiinteistön vuokraoikeuden myi kaksi kuolinpesää, joissa kummassakin olivat samat viisi osakasta. Kaupan jälkeen ostajat havaitsivat laajoja lahovaurioita kiinteistöllä sijaitsevassa omakotitalossa ja että, kunnostamiskustannukset kohoaisivat yli 200 000 euroon. Ostajat vaativat kiinteistön vuokraoikeuden kaupanpurkua, mutta myyjät eivät tähän suostuneet.

Kuolinpesien osakkaat katsoivat, että jos kauppa puretaan, tulee heidän suorittaa ostajille kauppahinnan palautuksena vain heidän kuolinpesistä saamansa varat, eikä koko kauppahintaa. Lisäksi osakkaiden kanta oli se, ettei kauppahinnan palautusta voida määrätä palautettavaksi yhteisvastuullisesti. Väitteensä osakkaat perustivat perintökaaren säädöksiin. Päämiehemme eli ostajat puolestaan katsoivat, että kiinteistön vuokraoikeuden laatuvirheeseen ei sovelleta perintökaarta vaan maakaarta.

Pirkanmaan käräjäoikeus määräsi kiinteistön vuokraoikeuden kaupan purettavaksi ja velvoitti kuolinpesien osakkaat palauttamaan koko kauppahinnan korkoineen ostajille. Lisäksi käräjäoikeus totesi, että palautusvelvollisuus on myyjillä yhteisvastuullisesti. Käräjäoikeuden päätöksen mukaan tapaukseen sovelletaan maakaarta, ei perintökaarta. Myyjät valittivat tuomiosta Turun hovioikeuteen, joka ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä. Hovioikeus totesi, ettei maakaaressa ole säädetty kuolinpesän poikkeavasta asemasta myyjänä ja että kuolinpesä on samassa asemassa kuin kuka tahansa myyjä. 

Maakaaren 2 luvun 33 §:n säännökset koskevat siten myös kuolinpesää eli jokaista sen osakasta, jollei maakaaren 2 luvun 9 §:n 2 momentin perusteella ole yksilöidysti toisin sovittu. Oikeuskäytäntöön on vakiintunut käytäntö, että jos kiinteistön myyjänä on useampi taho ja kysymys on maakaaren mukaisesta hinnanalennuksesta tai kaupan purusta, myyjät vastaavat yhteisvastuullisesti hinnanalennuksen tai palautettavan kauppahinnan määrän maksamisesta ostajalle. Hovioikeus vielä totesi, että mikäli katsottaisiin, vastuun kauppahinnan palauttamisesta kuolinpesän osakkaiden osalta rajoittuvan esimerkiksi määrään, minkä hän on saanut jako-osuutenaan, ostajien oikeussuoja vaarantuisi. Tällöin olisi joissain tilanteissa mahdollista, etteivät osakkaiden yhteenlasketut jako-osuudet riittäisi kattamaan alkuperäistä kauppahintaa, jonka ostajat ovat myyjille suorittaneet.
Turun hovioikeuden tuomio on lainvoimainen.

Samu Leivo
Asianajaja
Asianajotoimisto Leivo
samu@samuleivo.fi
p. 050 4900 145

Ota yhteyttä

Osakkeenomistajan vastuu vuokralaisen huolimattomuudellaan asunto-osakeyhtiölle aiheuttamasta vahingosta

Osakkeenomistajan vastuu vuokralaisen huolimattomuudellaan asunto-osakeyhtiölle aiheuttamasta vahingosta.

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Pykälän 2 momentin mukaan osakkeenomistajan on hoidettava osakehuoneistoansa huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyönsä siten, että yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osat eivät rikkoudu. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu tilojen käyttämisestä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Asunto-osakeyhtiölain 24 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajan on korvattava vahinko, jonka hän on myötävaikuttamalla asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, toiselle osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Asunto-osakeyhtiölain 24 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jos se on aiheutettu rikkomalla asunto-osakeyhtiölain 4 tai 5 luvun säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä osakkeenomistajan kunnossapitovastuusta tai muutostyöstä eikä osakkeenomistaja osoita menetelleensä huolellisesti.

Osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuu yhtiöön nähden edellyttää siten, että vahinko on aiheutettu tahallaan tai huolimattomasti asunto-osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla. Lain esitöissä todetaan, että vahingonkärsijän on yleensä osoitettava vahingonkorvausvastuuta koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti säännöksen tai yhtiöjärjestyksen määräyksen rikkominen, vahinko ja sen määrä sekä syy-yhteys (HE 24/2009 vp s. 37.) Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla asunto-osakeyhtiölain 4 luvun säännöksiä osakkeenomistajan kunnossapitovastuusta, osakkeenomistajan on 24 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan osoitettava menetelleensä huolellisesti.

Hallituksen esityksessä on edelleen todettu, että osakkeenomistajan on lain 4 luvun 3 §:n 2 momentin mukaisen huolellisuusvaatimuksen perusteella seurattava myös vuokralle antamansa tilan kuntoa. Osakkeenomistaja voi yleensä luottaa siihen, että vuokralainen ilmoittaa vuokranantajalle huoneistossa ilmenneistä vahingoista ja puutteista. Kuitenkin jos osakkeenomistajalla on vuokralaisen käyttäytymisen, yhtiön tai muiden osakkeenomistajien yhteydenottojen perusteella tai muusta syystä syytä olettaa, että vuokralainen ei huolehdi vuokrasuhteeseen perustuvasta huolenpito- ja ilmoitusvelvollisuudestaan, osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että huoneiston kunto tarkistetaan tarvittavan usein (HE 24/2009 vp s. 96). Tähän huolenpitovelvollisuuteen kuuluu muun muassa se, että huoneistoa ja siellä olevia yhtiön asennuksia ja laitteita tulee käyttää normaalilla tavalla (HE 24/2009 vp s. 88). Osakkeenomistaja voi kuitenkin tavallisesti luottaa siihen, että vuokralainen toimii asianmukaisesti, eikä osakkeenomistaja ole vastuussa sellaisesta vuokralaisen menettelystä aiheutuneesta vahingosta, josta hän ei ole tiennyt eikä voinut tietää tai jota hänen ei ole ollut mahdollista tavanomaisella huolellisella toiminnalla estää.

Korkeimman oikeuden tapaus KKO 2016:33

Korkeimman oikeuden tapauksessa KKO 2016:33 oli kysymys siitä, että vuokralainen oli nukahtanut suihkuun ja maannut lattiakaivon päällä. Suihkusta tullut vesi ei päässyt poistumaan viemäriin. Asunto-osakeyhtiölle aiheutui vesivahingosta yhteensä 62.639,25 euron vahinko. Asunto-osakeyhtiö katsoi sekä vuokralaisen, että osakkeenomistajan olevan vastuussa vuokralaisen aiheuttamasta vahingosta. Korkeimman oikeuden mukaan osakkeen omistaja ei ollut asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestysmääräysten vastaiseen menettelyyn myötävaikuttamalla huolimattomuudellaan aiheuttanut asunto-osakeyhtiölle aiheutunutta vahinkoa eikä siten ollut velvollinen sitä korvaamaan. Vahinkotapahtumasta esitetyn selvityksen perusteella onkin selvää, ettei osakkeenomistaja ole mitenkään voinut vaikuttaa siihen vuokralaisensa menettelyyn, josta vahinko on aiheutunut, eikä osakkeenomistajan voida edellyttää kyenneen sitä estämään. Vuokralaisen vahingonkorvausvastuuta soviteltiin puoleen vahingon määrästä.

Samu Leivo
Asianajaja
Asianajotoimisto Leivo
samu@samuleivo.fi
p. 050 4900 145

Ota yhteyttä

Kiinteistön kaupan laatuvirheen reklamaatioaika

Korkein oikeus on antanut ennakkopäätöksen (KKO 2016:69) aiheeseen reklamaatioaika kiinteistökaupassa liittyen. Tapauksessa oli kyse ostajien vaatimuksista rakennuksen ylä- ja alapohjan virheisiin liittyen. Ostajat olivat tehneet reklamaation myyjille kummankin virheen osalta noin kahden kuukauden kuluttua virheiden havaitsemisesta ja varanneet mahdollisuuden ilmoittaa korjauskustannuksiin perustuvat vaatimuksensa myöhemmin. Korkein oikeus piti ensimmäistä reklamaatioaikaa kohtuullisena.

Ostajat olivat ilmoittaneet korjauskustannusarvioihin perustuvat vaatimuksensa myyjille lopulta kuitenkin vasta noin vuoden kuluttua virheiden havaitsemisesta ja noin 10 kuukauden kuluttua ensimmäisestä reklamaatiosta. Korkeimman oikeuden arvioitavaksi tuli se, oliko virheilmoitusta täydennetty ostajien vaatimusten osalta kohtuullisessa ajassa virheiden havaitsemisesta.

Reklamaatioon liittyvää yleistä arviointia

Arviointinsa lähtökohtana Korkein oikeus piti maakaaren 2 luvun 25 §:n 1 momenttia, hallituksen esitystä 120/1994, sekä aikaisemman KKO:n ratkaisun 2008:8 5:ttä kohtaa. Näiden perusteella, ostajan tulee ilmoittaa myyjälle virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan kohtuullisessa ajassa, ilmoittaa mitä virheellisyys koskee, kuinka se ilmenee ja millaisia vaatimuksia asian johdosta tullaan esittämään. Virheestä ja siihen liittyvistä vaatimuksista ei välttämättä tarvitse ilmoittaa samanaikaisesti, mutta ostajalla on kuitenkin velvollisuus toimia asiassa aktiivisesti ja ilmoittaa myyjälle kohtuullisessa ajassa paitsi virheestä, myös siihen perustuvista vaatimuksistaan säilyttääkseen oikeutensa vedota virheeseen. Ostajan kannalta kohtuulliseen reklamaatioaikaan liittyen on yleisesti huomioitu se, että ostaja ehtii tutkia havaitsemaansa seikkaa ja tarvittaessa neuvotella asiantuntijan kanssa siitä, oikeuttaako puute vaatimuksiin.

Ajan kuluminen vaikeuttaa virheiden ja vastuukysymysten selvittelyä ja todistelua ja voi perustaa myyjälle oikeutetun luottamuksen siihen, että kaupan kohteessa ei ole virhettä tai että mahdolliset virheet ovat ostajalle merkityksettömiä. Reklamaatiovelvollisuuden oikea-aikaista täyttämistä pidetäänkin tärkeänä myyjän oikeussuojan kannalta. Ajoissa tehty ilmoitus virheestä ei kuitenkaan yksin riitä täyttämään oikea-aikaisen ja asianmukaisen reklamaation edellytyksiä. Myyjän kannalta on olennaista saada tieto siitä, vaatiiko ostaja kaupan purkamista vai rahamääräistä hyvitystä. Vasta sen jälkeen, kun myyjä on saanut tiedon vaatimusten sisällöstä, voi myyjä arvioida vaatimusten aiheellisuutta ja ottaa niihin kantaa. Myyjälle on siten varattava mahdollisuus perehtyä väitettyihin virheisiin, jotta tämä voisi osallistua asian selvittelyyn, ottaa kantaa ostajan vaatimuksiin, sekä mahdollisesti korjata virheen tai tehdä sovintotarjouksen.

Korkein oikeus totesi, että kun myyjä saa tiedon havaituista virheistä, pidentää tämä jonkin verran sitä aikaa, jonka kuluessa ostajan tulee ilmoittaa vaatimuksensa. Ajan pidentymisestä ei varsinaisesti ole erikseen säädetty, mutta vaatimusten ilmoittamiselle varattua aikaa arvioitaessa huomioidaan se, että reklamaatioon riittää myös summittainen arvio. Reklamaation yhteydessä ilmoitettu arvioitu rahamäärä ei rajoita ostajan lopullisia vaatimuksia. Alustavan kustannusarvion hankkimisen ei myöskään katsota yleensä kestävän pidempään kuin esimerkiksi rakennusvirheiden selvittäminen. Asian selvittelyn ja reklamaation täydentämisen lykkäämistä ostajan omista henkilökohtaisista syistä ei ole perusteltua ilman myyjän suostumusta.

Ratkaisusta

Ostajien mukaan, vaatimusten esittäminen oli edellyttänyt tietoa siitä, olivatko myyjät olleet tietoisia virheistä. Ostajat olivat perustelleet vaatimustensa viivästymistä rakennuksen ylä- ja alapohjan osalta myös sillä, että virheistä aiheutuvien korjauskustannusten selvittely oli vaatinut paljon aikaa, eikä urakoitsijoilta oltu saatu korjausarvioita nopeammin. Ostajat eivät kuitenkaan esittäneet selvitystä siitä, millaisiin toimenpiteisiin he olivat ryhtyneet korjauskustannusten selvittämiseksi. He eivät myöskään esittäneet sellaisia konkreettisia seikkoja, jotka olisivat estäneet heitä pyytämästä alustavaa korjauskustannusarviota välittömästi virheiden edellyttämien korjaustarpeiden käydessä ilmi.

Korkeimman oikeuden mukaan myyjän tietoisuudella virheestä voi olla merkitystä erityisesti arvioitaessa sitä, onko ostajalla perusteita vaatia vahingonkorvausta. Ostaja voi kuitenkin epäselvässä tilanteessa esittää aluksi sekä vahingonkorvausta että hinnanalennusta koskevat vaatimukset ja tarvittaessa luopua vahingonkorvausvaatimuksesta myöhemmin. Vaikka ostajat eivät ole tienneet, onko myyjä ollut tietoinen virheestä, ei sitä voida pitää ostajan kannalta perusteluna syynä pidättäytyä vaatimusten täydentämisestä. Virheistä aiheutuvien korjauskustannusten määrän voitiin katsoa olleen tarpeen sen arvioimiseksi, oliko asiassa edellytyksiä kaupan purkamiselle tai minkä suuruista rahakorvausta ostajat voivat vaatia. Korkein oikeus katsoo, että seuraamuksen tyypin ilmoittamista tai vaatimuksen määrän täsmentämistä ei voitu edellyttää ennen kuin ostajat olivat saaneet hankittua alustavan arvion, jonka mukaan harkita vaatimuksiaan.

Lähtökohtaisesti ostajan tulee kuitenkin toimia asian selvittämiseksi aktiivisesti ja huolellisesti, minkä vuoksi tämän tapauksen kohdalla arvioitavaksi tuli se, milloin ostajilla olisi ollut mahdollisuus vaatimusten ilmoittamiseen, jos he olisivat pyrkineet aktiivisesti selvittämään korjauskustannusten määrää. Asiassa katsottiin, että havaitut virheet eivät olleet laadultaan tai laajuudeltaan sellaisia, että niiden taloudellisen merkityksen selvittäminen olisi ollut erityisen vaativaa tai aikaa vievää. Korkein oikeus katsoi, että virheen havaitsemisen ja vaatimusten täsmentämisen välinen aika oli venynyt liian pitkäksi, jonka vuoksi ostajat menettivät oikeutensa vedota virheisiin.

Ennakkopäätöksen perusteella voidaan todeta, että ostajien tulee omalla aktiivisella toiminnallaan pyrkiä selvittämään laatuvirheen aiheuttamat korjauskustannukset virheen havaittuaan. Ostaja ei voi ilmoituksellaan varata itselleen loputtomasti aikaa vaatimustensa täsmentämiselle, vaan asia tulee hoitaa kohtuullisena pidettävässä ajassa. Vaikka reklamaatio oli tässä tapauksessa tehty riittävän oikea-aikaisesti, voidaan päätöksen perusteella päätellä, että se ei yksin riitä säilyttämään ostajan oikeutta esittää vaatimuksia. Virheilmoitukseen perustuvat vaatimukset tulee yksilöidä kohtuullisena pidettävässä ajassa riittävän hyvin. Reklamaation tekemisessä on suositeltavaa ottaa hyvissä ajoin yhteyttä asiantuntijaan, joka auttaa laatimaan oikea-aikaisen ja riittävän yksilöidyn reklamaation myyjälle. Tällä tavoin varmistetaan se, että ostajan oikeus esittää vaatimuksia kaupan kohteen virheisiin liittyen säilyy.

Samu Leivo
Asianajaja
Asianajotoimisto Leivo
samu@samuleivo.fi
p. 050 4900 145

Ota yhteyttä