Artikkelit

Kattaako YSE -ehtojen 18 §:ssä määritelty viivästyssakko kaikki tilaajan vahingot urakan myöhästyessä.

Helsingin hovioikeuden 1.2.2018 antamassa ratkaisussa otettiin kantaa siihen, onko tilaajalla Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998 -ehdot) mukaisten viivästyssakkojen lisäksi oikeus saada vahingonkorvausta urakoitsijalta urakan viivästyksen johdosta.

YSE-ehtojen viivästyssakkoa koskevan 18 §:n mukaan tilaajalla on oikeus saada urakoitsijalta viivästyssakkoa sopimuksen määräysten mukaan jokaiselta työpäivältä, jonka urakan täyttäminen myöhästyy urakkasopimuksessa sovituista ajankohdista. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. Tilaajalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen, ellei urakoitsija ole menetellyt tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti.

YSE-ehtojen vastuun sisältöä koskevan 25 §:n 1 kohdan mukaan sopijapuolen vastuu käsittää, ellei urakkasopimuksessa tai näissä yleisissä sopimusehdoissa muuta määrätä, velvollisuuden korvata toiselle sopijapuolelle kaikki ne vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että urakkasopimuksen mukaiset velvollisuudet jäävät jossain suhteessa täyttämättä, tai jotka tämä muutoin aiheuttaa toiselle sopijapuolelle. Kohdan 3 mukaan vastuuseen viivästyksestä siltä ajalta, jolta on sovittu erillinen viivästyssakko, noudatetaan viivästyssakkoa koskevia määräyksiä.

YSE-ehtojen 25 §:n 3 kohdan kirjauksen ”siltä ajalta” voitaisiin sanamuotonsa mukaisesti katsoa tarkoittavan, että 18 §:ä sovellettaisiin vain viivästyssakkojen enimmäismäärän kattamaan aikaan ja tämä jälkeen noudatettavaksi tulisi 25 §:n 1 kohdan tarkoittama vastuu. Toisaalta sanottu tulkinta näyttäisi olevan ristiriidassa 18 §:n sanamuodon kanssa siltä osin kuin viimeksi mainitussa pykälässä todetaan, että ”Tilaajalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen, ellei urakoitsija ole menetellyt tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti”. Asia ei siten ollut ratkaistavissa yksinomaan pykälien sanamuotoja tarkastelemalla.

YSE-ehtojen viivästyssakon tarkoitus

Viivästyssakon päätarkoitus on tehostaa sitä, että suoritusvelvollinen noudattaa sovittua suoritusaikaa. Viivästyssakolla pyritään myös korvaamaan sitä tilaajan vahinkoa, joka tälle viivästyksestä johtuu. Rakennusurakassa viivästyssakon määrän laskemista perustellaan rakennuksen käyttöönoton viivästymisestä johtuvilla tuottojen menetyksillä. Velvollisuus suorittaa viivästyssakkoa ei kuitenkaan edellytä minkäänlaista vahingon syntymistä, vaan velvollisuus syntyy suoraan sopimuksen nojalla pelkän suorituksen viivästymisen perusteella. Viivästyssakko on siten kaavamainen seuraamus sopimusrikkomuksesta. Viivästyssakolla toteutetaan samoja päämääriä kuin vahingonkorvauksella, mutta pyritään samalla yksinkertaistamaan korvausmenettelyä sekä lisäämään ennakoitavuutta. Tosiasiallisesti sakolla katetaan usein samoja vahinkoja kuin vahingonkorvauksella.

Hovioikeuden arvion mukaan keskeistä asiassa on, että YSE-ehtojen käyttämisellä on ollut tarkoitus luoda selkeät säännöt, joiden perusteella osapuolet voivat jo ennakolta arvioida muun muassa viivästystilanteisiin liittyviä riskejään. Ehtojen 18 § on otsikoltaan ”viivästyssakko”, ja se on luvun 2 ”urakka-aika” alla. Ehtojen 25 § on puolestaan otsikoltaan ”vastuun sisältö”, ja se on luvun 3 ”vastuu” alla. Hovioikeus katsoo, että YSE-ehtojen viivästysvastuuta koskeva selkeys vaarantuisi, mikäli 25 §:n 3 momentti, joka ei ole viivästyssakkoa koskevan 18 §:n yhteydessä, johtaisi viimeksi mainitun pykälän sanamuodosta poikkeavaan lopputulokseen. Sanotuilla perusteilla sopimusehtoja on aihetta tulkita niin, että viivästyssakko on korvausvastuun yläraja eli viivästyssakkoa koskevan 18 §:n on tarkoitettu lopullisesti ratkaisevan osapuolten välisen vastuun viivästystilanteissa, joissa ei ole kysymys siitä, että urakoitsija olisi menetellyt tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti. Ehtojen 25 §:n 3 momenttia voidaan pitää selventävänä viittauksena viivästyssakkoa koskevaan 18 §:än ja siihen, että urakoitsijan vastuu viivästystilanteessa poikkeaa 25 §:n 1 momentin mukaisesta yleisestä osapuolten vastuusta

Samu Leivo
Asianajaja
Asianajotoimisto Leivo
samu@samuleivo.fi
p. 050 4900 145

Ota yhteyttä

YSE 1998 -ehtojen soveltaminen urakkasopimukseen, jossa ehtoihin ei ole viitattu

Itä-Suomen hovioikeus on tuomiossaan 31.1.2017 nro 53 ottanut kantaa YSE 1998 -ehtojen soveltuvuuteen urakkasopimuksen osapuolten väliseen sopimukseen, jossa ei oltu viitattu ehtoihin. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot eli YSE 1998 – ehdot ovat laajalti rakentamisessa käytössä oleva vakioehtokokoelma ja jotka aikaisemman vakiintuneen käsityksen mukaan tulevat urakkasopimuksen osaksi vain, jos niihin on nimenomaisesti viitattu sopimuksessa. Sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan yleiset sopimusehdot tulevat osaksi sopimusta vain, jos osapuolet ovat niin sopineet.

Itä-Suomen hovioikeus on kuitenkin päättänyt toisin, se katsoi, että urakkasopimuksessa, jossa ei oltu viitattu YSE 1998 ehtoihin, ehdot tulivat kuitenkin sovellettavaksi koska osapuolten välinen sopimus oli ollut hyvin ylimalkainen ja YSE -ehtojen soveltaminen kysymyksessä olevan kaltaisissa tapauksissa on alan käytäntöjen mukaista. Hovioikeuden mukaan YSE:n periaatteita on yleisten sopimus- ja velvoiteoikeudellisten periaatteiden ohella sovellettava kyseisessä tapauksessa. Hovioikeuden mukaan YSE – ehdot tulivat siis sovellettavaksi.

Äkkipäätään katsottuna ratkaisu siis tarkoittaisi sitä, että mikäli rakennusurakan osapuolet eivät halua, että YSE -ehtoja sovelletaan sopimukseen, tulisi siitä erikseen mainita. Hovioikeuden mukaan rakennusurakkaan, jonka kaltaisissa on alan käytäntöjen mukaista saattaa YSE -ehdot sovellettavaksi ja jos sopimus on ylimalkainen, ehdot voivat tulla sovellettaviksi.

Hovioikeuden ratkaisua kohtaan voidaan esittää kritiikkiä. YSE 1998 – ehdot ovat 92 ehdon laaja ehtokokoelma. Ehdoissa on varsin tiukat määräykset osapuolten velvollisuuksista ja oikeuksista esimerkiksi lisä- ja muutostöiden osalta sekä osapuolten vakuudenantovelvollisuuksista. Tilanteessa, jossa ehtoihin ei ole viitattu voi olla niinkin, että osapuolet eivät edes tunne kaikkia sopimusehtoja, jos mitään niistä. Osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta voi muodostua yllättäväksi, jos sopimuksen osaksi katsotaan sopimusehto, jonka sisältö ei ole osapuolten tiedossa. Tilaajalla tai urakoitsijalla ei jälkikäteen tarkasteltuna ole välttämättä ollut perusteltua syytä noudattaa ehtoja tai edes tutustua niihin.  

Samu Leivo
Asianajaja
Asianajotoimisto Leivo
samu@samuleivo.fi
p. 050 4900 145

Ota yhteyttä