Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot eli YSE 1998 -ehdot on tarkoitettu elinkeinonharjoittajien välisiin rakennusurakkasopimuksiin. YSE 1998 sisältää urakoitsijan velvoitteet, joista keskeisin on toteuttaa urakkasopimuksen mukaiset toimenpiteet urakkahinnan vastineeksi. Sopimus kattaa laajasti yleiset ongelmatilanteet, kuten mahdolliset viivästykset ja niihin liittyvät seuraamukset, kuten viivästyssakon. On kuitenkin tärkeää muistaa, että rakennusurakan yleiset sopimusehdot täydentävät sopimusosapuolten välistä urakkasopimusta, joka määrittelee tarkemmin tehtävät toimenpiteet ja aikataulut. Sopimusvapaus on aina lähtökohtana, mutta pakottava lainsäädäntö, kuten työturvallisuus-, asuntokauppa- ja maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellyt säännökset, ovat etusijalla. Erityisesti elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset ovat tällaisen pakottavan lainsäädännön suhteen kuluttajakauppaa vähemmän suojattuja.

Niiden asianmukainen soveltaminen edellyttää tiettyä syvempää perehtyneisyyttä ja erityisesti keskeisten käsitteiden ymmärtämistä. Ehtojen laajuus, joka käsittää 92 pykälää, korostaa, että ratkaisun löytäminen vaatii usein koko ehtojen hallintaa eikä vain yksittäisen pykälän tuntemusta.

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen noudattaminen on olennaista urakkasopimusten kaikissa vaiheissa, alkaen tarjouspyyntöjen laadinnasta aina urakoitsijan kymmenen vuoden vastuuaikaan saakka. Usein vastauksen löytäminen vaatii tarkastelua monista eri kohdista eikä rajoitu yhteen ainoaan pykälään. Jopa näennäisesti tulkinnanvaraisilta vaikuttavat pykälät sisältävät tärkeitä määräyksiä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi urakan etenemiseen ja lopputulokseen.

Urakka-aika

Urakka-aika määrittelee tarkasti sen ajanjakson, jonka urakoitsija tarvitsee projektin sovitun työmäärän ja toimitusten suorittamiseen. Projektin laajuudesta riippuen tämä aikajänne voi vaihdella huomattavasti, aina muutamasta päivästä tai viikosta suurempiin aikajaksoihin, jopa kuukausiin tai vuosiin.

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot tarjoaa selkeät raamit urakka-ajan hallintaan. Siinä määritellään tarkasti, miten urakka-aika lasketaan ja mitä seurauksia viivästyksistä aiheutuu. Urakka-aika voi käynnistyä sopimuksen allekirjoitushetkestä tai siitä hetkestä, kun urakoitsija on valmis aloittamaan työt.

Mahdolliset projektin aikataulun muutokset, kuten lisätyöt tai materiaalien toimitusongelmat, voivat vaikuttaa urakka-aikaan. YSE:ssä onkin tarkkaan määritelty, miten tällaiset tilanteet käsitellään ja miten niistä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset jaetaan osapuolten kesken.

On ensisijaisen tärkeää, että urakka-aika määritellään selvästi ja realistisesti sopimuksessa. Tämä estää mahdolliset epäselvyydet ja riidat projektin aikana. Lisäksi realistinen arvio urakka-ajasta auttaa suunnittelemaan muita elämän tai liiketoiminnan osa-alueita sen mukaisesti, kuinka kauan projekti on käynnissä.

Yleisesti ottaen urakka-ajan hallinta on keskeinen osa projektinhallintaa. Se vaikuttaa suoraan projektin kustannuksiin, aikatauluun ja lopputulokseen. Siksi on äärimmäisen tärkeää tehdä huolellinen suunnitelma ja varmistaa, että kaikki osapuolet ymmärtävät ja sitoutuvat sovittuihin aikarajoihin.

Viivästyssakko

Viivästyssakko on yleinen elementti urakkasopimuksissa, joka määrittelee urakoitsijan velvollisuuden korvata tilaajalle viivästyksen aiheuttamat haitat. Tämä sopimussakko on ennalta määrätty summa, jonka urakoitsija maksaa jokaiselta viivästyneeltä työpäivältä. Tilaajan ei tarvitse todistaa aiheutettua vahinkoa, sillä viivästyssakon summa on ennalta sovittu.

YSE 1998 -ehtojen 18. pykälä säätelee tarkemmin viivästyssakkoa. Sen mukaan tilaajalla on oikeus saada urakoitsijalta viivästyssakkoa jokaiselta päivältä, jonka urakka myöhästyy sovitusta aikataulusta. Viivästyssakko kannustaa urakoitsijaa pitämään kiinni aikataulusta ja vähentää viivästymisen haitallisia vaikutuksia tilaajalle. Viivästyssakkojen tarkoitus on suojella tilaajaa mahdollisilta haitallisilta vaikutuksilta, kuten lisäkustannuksilta tai projektin viivästymiseltä, ja ne ovat tärkeä osa urakkasopimusta varmistaen projektin sujuvan etenemisen.

Apunasi ammattitaitoinen kiinteistö- ja rakennusalan osaaminen

Asianajaja Samu Leivo on taustaltaan rakennusalan koulutuksen saanut ammattilainen, jolla on laaja kokemus alalta. Asianajotoimisto Leivo on vuosien varrella tarjonnut neuvontaa ja avustusta sekä rakennusalan yrityksille että yksityishenkilöille erilaisissa rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Vaikka rakennusriitoja ja oikeudenkäyntejä ei aina voida välttää, olemme oppineet hallitsemaan ja minimoimaan niihin liittyviä riskejä.

Asianajotoimistomme vankka kokemus ja asiantuntemus oikeudenkäynneissä varmistavat asiakkaillemme parhaan mahdollisen lopputuloksen myös tilanteissa, joissa sovinnolliseen ratkaisuun ei päästä rakennus- ja urakkariidoissa. Erityisen vahva osaamisemme näkyy kuitenkin riitojen sovinnollisessa ratkaisemisessa, missä erikoistuminen tuo toimintaamme tehokkuutta ja asiakkaillemme parasta palvelua.

Blogistamme löydät asiantuntija-artikkeleita rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin liittyen. Tutustu asiantuntija-artikkeleihin täällä.

Ota yhteyttä

Palvelumme:

Asunto- ja kiinteistöoikeus
Rakennusoikeus
Yritysten sopimusasiat